JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Juridisk ordlista
Ett brott som innebär att någon medvetet ljuger under ed, exempelvis vid ett vittnesförhör. Påföljden är fängelse eller i ringa fall böter.

Muntlig bevisning är t.ex. förhör med vittnen, sakkunniga eller med någon som påstås ha blivit utsatt för brott.

Sammanträde som syftar till att förbereda målet inför avgörande och en eventuell huvudförhandling. Under vissa förutsättningar kan ett tvistemål avgöras i anslutning till den muntliga förberedelsen. Muntlig förberedelse förekommer sällan i brottmål.

Den som utsatts för ett brott, t.ex. har blivit slagen.

En person (oftast en jurist) som ska hjälpa och stödja målsäganden i ett brottmål. Målsägandebiträde blir oftast aktuellt när någon utsatts för allvarligare våldsbrott eller övergrepp. Målsägandebiträdet förordnas av domstolen och får sin ersättning av staten. En del av kostnaden kan dock få återbetalas av den som döms för brottet.

Jurist som fullgör notarietjänstgöring, så kallad notariemeritering. Fullgörs vanligtvis på tingsrätt eller förvaltningsrätt.

Nåd kan sökas hos Regeringen för att helt eller delvis bli befriad från ett straff. Skälet kan vara svår sjukdom eller andra starkt vägande personliga motiv. Finns tillräckligt starka skäl kan den dömde befrias från vad som återstår av straffet. Att den dömde anser sig vara oskyldig till brottet beaktas aldrig i ett nådeärende.

Nämndemän är lekmän, dvs. någon juristutbildning krävs inte. Nämndemännen är inte anställda av domstolen utan kommer dit i samband med att en särskild fråga ska prövas. Som exempel kan nämnas huvudförhandling i brottmål eller muntlig förhandling i förvaltningsrätt angående tvångsvård.

De nomineras av de politiska partierna och ska ha sunt förnuft och erfarenhet från olika områden som kompletterar den lagkunnige domarens kunskaper. Vilket parti som nominerar en person har ingen betydelse när en fråga ska avgöras i domstolen. Vissa yrkeskategorier och befattningshavare får inte väljas, t.ex. åklagare, polismän, advokater och anställda vid domstolar.


 

En offentlig försvarare, i de flesta fall en advokat, förordnas av domstolen. En offentlig försvarare företräder och stödjer en person som är misstänkt i brottmål. En sådan försvarare kan förordnas om det är fråga om ett allvarligt brott eller den misstänkte är mycket ung.

En handling är offentlig om den är att betrakta som en allmän handling och den inte omfattas av sekretess.

Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bl.a. rätten att ta del av offentliga handlingar och att delta i förhandlingar i domstol.

Ett juridiskt biträde som hjälper en person i vissa typer av förvaltningsrättsliga mål, d.v.s. i förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen. Biträdet får ersättning av staten. Offentligt biträde förordnas t.ex. i mål angående avvisning eller utvisning enligt utlänningslagstiftningen och i mål om tvångsvård.

Se rättegångsombud.

Domare som utnämnts av regeringen att inneha en fast domartjänst.Senast ändrad: 2017-03-10